Kombinovaná výroba tepla a elektřiny, zvaná kogenerace, znamená způsob efektivního a ekologického využití primární energie. Elektrická energie je vyráběna v třífázovém generátoru, tepelná energie se získává chlazením spalovacího motoru, oleje a spalin. Produkce obou druhů energie je spolu neoddělitelně spjata, přičemž poměr mezi jednotlivými druhy je pevně stanoven. Výhodnost kombinované výroby je dána efektivním využitím tepelné energie, která vzniká jako vedlejší produkt při výrobě elektřiny. Při klasickém způsobu výroby elektrické energie se toto teplo vypouští bez užitku do okolní krajiny. Kogenerační jednotky s plynovými motory nebo se spalovacími turbínami se vyznačují vysokou účinností vztaženou na využití primárního paliva, jako je zemní plyn, kalové plyny z čistíren odpadních vod, skládkové plyny apod. Použití kogeneračního způsobu výroby elektřiny a tepla tedy znamená až 40% úsporu paliva a stejnou měrou se podílí na snižování ekologické zátěže krajiny.
Kogenerační jednotky se vyznačují nízkými emisemi škodlivin. Při použití zemního plynu se ve srovnání s uhlím na stejnou jednotku vyrobené energie snižuje obsah oxidu uhličitého ( CO2 ) o více než polovinu. Rovněž se snižuje obsah oxidů dusíku ( NOx ). Tyto plyny mají nepříznivý vliv na životní prostředí a tvorbu skleníkového efektu. Obsah emitovaného prachu a škodlivého oxidu siřičitého je při použití zemního plynu jako paliva prakticky zanedbatelný.

Kogenerační jednotky lze použít jako alternativní zdroj elektrické energie a tepla (mnohdy i jako nouzový zdroj), který je schopen nejen pokrýt náklady na svůj provoz, ale vytváří i efektivní finanční zisk ( finanční přínos z úspory elektrické energie a tepla + finanční přínos z případného prodeje elektrické energie a tepla ), tzn., že při porovnání s klasickou kotelnou lze při instalaci těchto jednotek předpokládat příznivou ekonomickou návratnost investice a to při dodržení všech požadavků na ekologický provoz a emisní limity. Kogenerační jednotky lze vzhledem k jejich kompaktnímu technickému řešení a konstrukci provozovat prakticky ve všech odvětvích průmyslu, ale jsou vhodné i pro správní, provozní, obytné a komerční objekty jako jsou hotely, banky, školy, nemocnice atd., popř. mohou sloužit jako blokové elektrárny a teplárny pro městské čtvrti, sídliště a obce.

Created by UpFront
Copyright 2004 Enersis, s.r.o.